Studiekostenaftrekbaar.nl

Studiekostenaftrekbaar.nl – Voorwaarden aftrek studiekosten


Volgt u dit jaar (2014) een opleiding of studie voor uw beroep? Of heeft u bepaalde kosten gemaakt voor een EVC-Procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan is het mogelijk om bepaalde kosten zoals lesgeld en kosten van studieboeken af te trekken. Hierbij gelden echter wel bepaalde voorwaarden.studiekostenaftrekbaar.nlDe voorwaarden voor aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

De studiekosten en andere scholingsuitgaven mogen onder de volgende voorwaarden afgetrokken worden:

 • De kosten die voor u of uw fiscale partner gemaakt worden, moeten ook daadwerkelijk voor u of uw fiscale partner zijn. De kosten voor de studie van kinderen mogen niet worden afgetrokken.


 • De opleiding of studie die u volgt moet gericht zijn op uw beroep of het beroep dat u in de toekomst wilt gaan beoefenen.


 • Er moet sprake zijn van een leertraject, waarbij u onder toezicht of begeleiding kennis op doet.


 • De kosten voor de studie min eventuele vergoedingen moeten hoger dan €250 zijn.


 • Het maximale bedrag dat u na vermindering van de drempel* als studiekosten en andere scholingsuitgaven mag aftrekken is €15000,-.


*De drempel

Alle kosten boven de €250,- die aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen worden afgetrokken. Wanneer u en u fiscale partner beide een opleiding volgen, moeten twee aparte berekeningen voor de studiekosten worden gemaakt. Waarbij dus twee maal de drempel van €250,- aangehouden moet worden. Volgt u een IT opleiding en uw fiscaal partner een opleiding administratief medewerker beide in het jaar 2014, dan moeten voor beide studies de kosten na aftrek van vergoedingen minimaal €250 euro zijn wilt u aanspraak maken op aftrek voor beide opleidingen.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Er zijn verschillende studiekosten die aftrekbaar zijn, hieronder valt:


 • Het lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld dat voor de opleiding betaald wordt. Moet er instellingscollegegeld worden betaald, dan moet men uitgaan van dit bedrag. Instellingscollegegeld is een bedrag dat de onderwijsinstelling zelf bepaald, wat meestal hoger dan het wettelijke collegegeld is.


 • De leermiddelen die verplicht worden gesteld door de onderwijsinstelling, denk hierbij aan boeken, software en readers. Ook speciale leermiddelen voor gerichte opleidingen zoals een hamer, een beitel of een kappersschaar vallen hieronder. Let wel op! Computerapparatuur zoals tablets, notebooks en internetabbonnementen vallen niet onder deze leermiddelen en zijn dus niet aftrekbaar!


 • Bij sommige opleidingen en onderwijsinstellingen worden bepaalde beschermingsmiddelen zoals handschoenen, helmen en schoenen met stalen neuzen verplicht gesteld. Ook de kosten hiervoor zijn aftrekbaar.


 • De kosten die worden gemaakt voor EVC-Procedures. De verworven competenties kunnen worden vastgelegd door een erkend instituut in een verklaring.


 • Het afschrijven van duurzame goederen. Hierbij gaat het om goederen of voorwerpen die meerdere jaren meegaan die noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding.


 • De kosten voor promotie, zoals de kosten voor publicatie en de kosten voor de voorgeschreven kleding voor een promovendus.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Vijf belangrijke studentenverzekeringen

informatie over belangrijke studentenverzekeringen op Studiekostenaftrekbaar.nl

Na je 18e verandert er veel. Je wordt ineens verantwoordelijk voor je eigen zorgverzekering, gaat waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd zelfstandig wonen en hebt misschien wel een lange reis in de planning staan. Voor al deze zaken is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. In dit artikel lees je meer over de belangrijkste verzekeringen voor studenten.

Zorgverzekering
Een van de belangrijkste verzekeringen die er is, is de zorgverzekering. Via een zorgverzekering ben je gedekt voor de kosten van medische hulp. Iedereen boven de 18 jaar is in Nederland verplicht om een basispakket te hebben. De dekking van dit pakket wordt vastgesteld door de regering. Je kunt er zelf voor kiezen om deze basisverzekering uit te breiden met een aanvullende zorgverzekering. Hiermee dek je bijvoorbeeld tandartskosten, anticonceptie en fysiotherapie. Lees meer informatie over de aanvullende zorgverzekering.

Reisverzekering
Als student heb je nog weinig verplichtingen en heb je alle tijd om lekker rond te reizen. Ook kiezen veel studenten ervoor om voor langere tijd in het buitenland te gaan studeren of een stage te lopen. In al deze gevallen is het belangrijk dat je een goede reisverzekering hebt. Een reisverzekering dekt over het algemeen de volgende zaken:

 • Medische kosten in het buitenland
 • Verlies of diefstal van bagage
 • Schade aan je accommodatie of spullen
 • Kosten voor vervangend vervoer, verblijf of telefoongesprekken na een ongeval
Reisverzekering zijn meestal zo samengesteld dat er een basispakket is die je naar wens kunt aanvullen met extra opties. Dit zijn opties zoals werelddekking, autopechhulp en wintersport of duiken.

Inboedelverzekering
Voor veel jongeren is de studententijd de tijd waarin ze voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Het is natuurlijk erg leuk om midden in je studentenstad te wonen! Houd er echter wel rekening mee dat je zonder inboedelverzekering niet gedekt bent voor schade aan je huisje na bijvoorbeeld brand of inbraak. Lees hier meer informatie over op kamers gaan en verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering waar veel studenten weinig over weten maar die wel erg belangrijk is, is de aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer jij per ongeluk schade veroorzaakt aan personen of spullen dan bij jij volgens de wet aansprakelijk. De onkosten die gemaakt worden zijn dus voor jou verantwoording. Dit kunnen kleine dingen zijn zoals het per ongeluk laten vallen van iemands laptop, maar iemand kan ook door jouw fout in het ziekenhuis terecht komen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt jouw voor deze schade.

Elektronicaverzekering
De gemiddelde student beschikt tegenwoordig standaard over een goede laptop en een dure smartphone. Daarnaast hebben velen nog andere gadgets, zoals tablets en fotocamera`s. Je kunt deze apparatuur verzekeren op een losse verzekering voor een laptop of telefoon, maar je kunt ook kiezen voor een verzekering die al je apparaten dekt. Hierbij is er een belangrijk onderscheid:

 • Een inboedelverzekering dekt al jouw apparaten, maar alleen binnenshuis.
 • Een buitenshuisverzekering biedt ook een dekking wanneer er buitenshuis iets met je apparaten gebeurt.
Bedenk bij het afsluiten van een elektronicaverzekering goed of jouw apparaten nog van genoeg waarde zijn en niet te oud zijn. Zo voorkom je dat je oververzekerd raakt.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Studiekosten aftrekbaar voor studenten?

informatie over studiekosten op studiekostenaftrekbaar.nlStudiekosten zijn aftrekbaar van de belasting als je een opleiding of studie volgt met het doel hiermee je geld te gaan verdienen. Wanneer je een studie uit pure liefhebberij doet, zijn studiekosten niet aftrekbaar.

Voor studenten die onder de wet Studiefinanciering 2000 (WSF) vallen, zijn studiekosten niet altijd aftrekbaar. In dat geval is er een speciale regeling met normbedragen.

Ook zijn voor scholieren op het voortgezet onderwijs studiekosten niet altijd aftrekbaar. Behalve wanneer je 18-plus bent en recht hebt op een toelage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Daarop heb je recht als je 18 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding volgt in het voorgezet (speciaal) onderwijs of één- of tweejarige mavo, havo of vwo volgt. In dat geval moet je wel je tegemoetkoming in mindering brengen op je het aftrekbare bedrag aan studiekosten.

Uiteraard snappen wij dat het studentenleven kostbaar is. Geld besparen naast het aftrekken van de kosten is dan ook erg handig. Op Tips voor besparen kan je recente tips vinden om veel geld te besparen!

Studiekostenaftrekbaar.nl – Wanneer val je onder de WSF?

Je valt onder de WSF als je recht hebt op studiefinanciering óf je als je geen recht meer hebt op studiefinanciering maar nog wel drie jaar kunt lenen (leenfase) bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De studiefinanciering is samengesteld uit een basisbeurs en ov-jaarkaart met eventueel een aanvullende beurs en lening. De hoogte van de basisbeurs is lager als je thuis woont en hoger als je uitwonend bent. Naast de basisbeurs is er nog een aanvullende beurs. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van je ouders en de gezinssituatie.

Studiekostenaftrekbaar.nl – De regeling als je onder de WSF valt

Het is voor de aftrek van studiekosten van belang onderscheid te maken tussen gewone en kostbare studies. Kostbare studies zijn studies die per volledig studiejaar voor mbo’ers meer dan € 3.296 (2011) en voor hbo- en universiteitsstudenten meer dan € 4.764 (2011) kosten. Een voorbeeld van een kostbare studie is een studie voor verkeersvlieger.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Gewone studie

Als je een prestatiebeurs ontvangt voor een gewone studie, kun je studiekosten lang niet altijd aftrekken. Dat kan vrijwel alleen wanneer je bij je ouders inwonende bent (thuiswonend ) met niets anders dan een basisbeurs. In dat geval is een van te voren vastgesteld bedrag (normbedrag) aftrekbaar, waarop nog de in dat jaar ontvangen basisbeurs in mindering moet worden gebracht. Vanaf de leenfase en daarna heeft iedereen die een ‘gewone’ studie volgt recht op aftrek. Tijdens de leenfase kun je niet de werkelijke gemaakte studiekosten aftrekken, maar wederom een normbedrag. Na de leenfase val je niet meer onder de WSF.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Kostbare studie

Bij een kostbare studie geldt er een andere regeling waardoor je eerder voor afrek in aanmerking komt. In dat geval zijn de werkelijke kosten aftrekbaar, verminderd met een normbedrag. Op het aftrekbare bedrag moet vervolgens nog wel de in dat jaar ontvangen basis- en aanvullende beurs in mindering worden gebracht. Daarbij geldt er tijdens de zogeheten standaardstudieperiode (een zelf gekozen perioden van maximaal vier jaar) geen maximum aan het aftrekbare bedrag. Voorwaarde is dan wel dat je in deze periode minstens de helft van je tijd aan de opleiding besteedt, waardoor naast de opleiding geen volledige werkweek mogelijk is. De standaardstudieperiode moet vervolgens liggen voor de dag dat je dertig wordt. Buiten deze periode mag er maximaal € 15.000 per jaar worden afgetrokken.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Binnen tien jaar geen diploma

Als je binnen tien jaar geen diploma haalt dat aansluit bij het niveau van de opleiding, wordt je basis- en aanvullende beurs in een lening studiekostenaftrekbaar.nlomgezet. In het jaar waarin je hiervan officieel bericht krijgt, mag je een bedrag aftrekken voorelk jaar waarvoor de prestatiebeurs niet in een gift is omgezet. Bij een gewone studie is dat een normbedrag, bij een dure studie is dat de toegekende beurs uit een niet omgezet jaar. De berekening van deze aftrek is zeer ingewikkeld. Ken je mensen die hier aan voldoen tip ze.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Normbedragen

Als je onder de WSF valt, krijg je bij de aftrek van studiekosten te maken met zogenoemde normbedragen. Een normbedrag is een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag. Het is een benadering van de gemiddelde kosten die je per maand voor je studie maakt.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Werkelijke studiekosten

Wanneer je niet (meer) onder WSF valt of wanneer je een kostbare studie volgt, zijn de werkelijke studiekosten aftrekbaar. Dit roept de vraag op wat precies onder het begrip studiekosten moet worden verstaan. De studiekosten bestaan uit het college- of lesgeld, studieboeken en overige studiematerialen zoals een computer met toebehoren. De kosten voor een computer mogen niet altijd in één keer, maar moeten soms in termijnen worden afgetrokken

Niet tot de studiekosten behoren:

· rente voor studieschulden

· kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding

· reis- en verblijfskosten

· kosten voor studiereizen of excursies

· kosten voor een werk- of studeerruimte (ook niet de inrichting daarvan)

Studiekostenaftrekbaar.nl – Restant studiekosten

Als je inkomen te laag is om studiekosten (volledig) af te trekken, kun je een restant doorschuiven naar een toekomstig jaar waarin je wel voldoende inkomen hebt. Het restant studiekosten geef je dan op in de aangifte van het jaar volgend op het jaar waarin je de uitgaven hebt opgevoerd. Dit kan net zo lang doorgaan totdat de hele aftrekpost is benut.

Studiekostenaftrekbaar.nl – Overige opmerkingen

Wil je studiekosten kunnen aftrekken, dan moet je ze ook zelf hebben gemaakt. De kosten zijn niet aftrekbaar voor zover je een tegemoetkoming voor de kosten ontvangt, zoals op grond van de WTOS, een afstudeerfonds of een soortgelijke tegemoetkoming. Als de studiekosten door je ouders zijn betaald, zijn ze alleen aftrekbaar als het geld van je ouders is geleend.Verder moeten de kosten zijn betaald in het jaar waarin de aftrek wordt geclaimd. Je kan met 5 jaar terugwerkende kracht aangifte doen. Voor studiekosten geldt een drempelbedrag van € 500. Dat betekent dat er alleen studiekosten in aftrek kunnen worden gebracht voor zover het aftrekbare bedrag meer is dan € 500.